اقتصادیکسب و کار ایرانی

قوانین ساخت سوله در مناطق مسکونی محدودیت‌ها و الزامات

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي مصوب 1390,03,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطابق با قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ

تبصره 1ـ در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي، محدوده طرحهاي مصوب قبلي آنها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادي روستايي ملاك عمل خواهد بود و براي روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهيه طرح هادي روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعيين مي‌شود.

ب ـ سكونتگاه‌ها: كليه شهرها، روستاها، شهركهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار ساكن مي‌باشند. ملاك تشخيص جمعيت خانوار، آخرين سرشماري مركز آمار ايران مي‌باشد.

ج ـ كاربري صنايع: عرصه‌هايي در داخل و يا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهاي مصوب موضوع آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 55837/ت21414هـ مورخ 20/10/1378) براي فعاليتهاي توليدي و خدماتي اختصاص داده مي‌شود.

د ‌ـ مكانهاي صنعتي: عرصه‌هايي خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهاي جامع شهري و ناحيه‌اي حسب ضوابط مربوط براي استقرار فعاليتهاي صنعتي مجاز و مشروط تعيين شده‌اند.

هـ ـ شهرك صنعتي تخصصي: شهركي كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتهاي هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني آن ايجاد مي‌شود.

و ـ ناحيه صنعتي روستايي: مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي (موضوع تصويب‌نامه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1385)

ز ـ حريم كمي و كيفي آب: مطابق بند (خ) اصلاحي ماده (1) آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي (موضوع تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1382).

ح ـ مناطق حساس ساحلي ـ دريايي: خورها، مصبها، خليج‌ها، تالاب‌هاي ساحلي، رويشگاههاي حرا، بسترهاي علفي، صخره‌هاي مرجاني، مناطق تخم‌گذاري لاك‌پشتهاي دريايي و نظاير آنها كه واجد منابع حساس ساحلي و دريايي و يا وابسته به دريا مي‌باشند و اين حساسيت به واسطه تنوع زيستي، غناي جانداران، وجود گونه‌هاي در معرض خطر، آسيب‌پذير و كمياب، واقع شدن اجتماع‌هاي حياتي در آستانه تحمل اكولوژيك در آنها، حساسيت به آلاينده‌ها، كندي ترميم آسيب‌هاي وارد شده بر محيط زيست و مشكلات ناشي از پاكسازي از آلاينده‌هاي محيطي آنها مي‌باشد.

ط ـ فناوري زيست محيطي: توليد يا فرآيندي از توليد كه منجر به حذف، پيشگيري، كاهش يا تخفيف اثرات منفي ناشي از فعاليتهاي انساني بر محيط زيست گردد، فرآيندهايي كه منتج به توليد مواد زايد جامد كمتر، مصرف كمتر منابع و در نهايت كارآيي بالاتر شوند.

ي ـ منطقه‌بندي ايران براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي: براساس طرح كالبدي ملي و منطقه‌‌اي ايران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، كشور به ده منطقه به شرح جدول پيوست شماره (1) كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است تقسيم گرديده‌است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساخت سوله در اصفهان کلیک کنید.

ماده 2

واحدهاي صنعتي و توليدي با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ غذايي
2ـ نساجي
3ـ چرم
4ـ سلولزي
5 ـ فلزي
6 ـ كاني غيرفلزي
7ـ شيميايي
8 ـ دارويي
9ـ برق و الكترونيك
10ـ كشاورزي
11ـ ماشين‌سازي
12ـ نوين (نانو و بيوتكنولوژي)
13ـ نفت و گاز و پتروشيمي
14ـ بازيافت

ماده 3

صنايع براساس شدت و ضعف‌آلودگي و ديگر مسايل زيست‌محيطي در گروههاي ذكر شده در ماده (2)
اين تصويب‌نامه در رده‌هايي با مشخصات زير قرار مي‌گيرند:

رده1ـ واحدهاي اين رده مجاز مي‌باشند تا در كاربري هاي صنعتي، كارگاهي و يا تجاري داخل شهرها و روستاها يا مكانهاي صنعتي مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.

رده‌هاي 2و3ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و مكانهاي صنعتي در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (2) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است استقرار يابند.

رده‌هاي 4و5 و6 ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي مصوب تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (2) استقرار يابند.

تبصره1ـ در مناطقي كه فاقد شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي مي‌باشند واحدهاي مشمول رده‌هاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) مي‌توانند با رعايت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پيوست شماره (2) در ساير مكانهاي صنعتي تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر (در خصوص رده‌هاي «2» و «3» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار يابند. جهت آگاهی از ساخت اسکلت فلزی به سایت مراجعه کنید.

تبصره2ـ واحدهاي كشاورزي مشمول رده‌هاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) مي‌توانند با رعايت فواصل به شرح جدول پيوست شماره (2) در خارج از شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و يا در داخل مجتمع‌هاي تخصصي و مجتمع‌هاي توليدي كشاورزي مستقر شوند.

رده 7ـ محل پيشنهادي جهت استقرار واحدهاي اين رده در خارج از حريم شهر و روستا با توجه به فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، جهات توسعه شهري و ساير ملاحظات زيست محيطي، به صورت موردي توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شرح جدول پيوست شماره (1) و بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست صادر مي‌گردد مورد بررسي كارشناسي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد.

تبصره3ـ استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات، مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد.

تبصره4ـ احداث و استقرار واحدهاي اين رده صرفاً در شهركهاي صنعتي تخصصي مجاز است.

ماده 4‌

در چهارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي، احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع رده (7) در داخل شهركها و نواحي صنعتي مشروط به اينكه شهرك داراي طرحهاي منطقه‌بندي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي، فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضيان احداث شهركهاي صنعتي همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحي سيستم تصفيه فاضلاب مركزي بوده و بايد پس از واگذاري پنجاه درصد (50%) واحدها و به بهره‌برداري رسيدن سي درصد (30%) آنها و وجود حداقل (100) متر مكعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سيستم تصفيه فاضلاب مركزي اقدام نمايند.

ماده 5

تا زمـان بهره‌برداري سـيستم مركزي تصـفيه فاضلاب هر واحـد بايد نسبت به راه‌اندازي سيستم پيش تصفيه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نمايد. منطقه‌بندي شهركهاي صنعتي بايد با توجه به نوع آلودگي‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پيوست شماره (3) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده است، صورت گيرد.

ماده 6

استقرار واحدهاي آب بر و فاضلاب‌زا (به استثناي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي) در داخل دشت‌ها و آبخوانهاي ممنوعه و بحراني كشور كه توسط وزارت نيرو اعلام مي‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

ماده 7

فهرست رده‌بندي صنايع به شرح پيوست شماره (4) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌ وزيران» تأييد شده است، تعيين مي‌شود. چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود، موضوع در كميته‌اي به مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تام‌الاختيار ارگان ذي‌ربط صادركننده جواز مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده 8

در مواردي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در كارگروهي به رياست معاون امور عمراني استانداري و نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن، حفاظت محيط زيست، راه‌ و شهرسازي، نيرو (رييس شوراي انسجام بخشي استان)، نفت (با معرفي وزارت نفت) و جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنايع رده‌هاي (1) تا (3) موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه تصميم‌گيري نمايند. دبيرخانه اين كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنايع رده‌هاي (4) تا (7) موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به كميسيون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزرا به رياست معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست جهت تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود.

ماده 9

مراجع صادركننده مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي و توليدي موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها استعلام نمايند. ادارات يادشده موظفند در صورت وجود مغايرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاريخ وصول استعلام، موارد مغايرت را اعلام نمايند، عدم اعلام مغايرت در مهلت ياد شده به منزله موافقت تلقي مي‌شود.

ماده 10

مراجع صادركننده جواز تأسيس (به استثناي واحدهاي صنعتي متقاضي استقرار در شهركها و نواحي صنعتي) مكلفند در هنگام صدور جواز تأسيس ساير قوانين و مقرراتي را كه متقاضي موظف به رعايت آن مي‌باشد از جمله: اخذ كاربري مصوب از كميسيون موضوع ماده (13) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1356ـ ؛ اخذ پروانه ساختماني از مرجع صدور جواز تأسيس؛ اخذ پايان كار ساختماني از مرجع صدور پروانه ساختماني؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداري از مراجع مربوط (محيط زيست و دستگاه صادركننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضي درج نمايد.

ماده 11

كليه مراجع و دستگاههاي متولي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي و نيز مراجع صدور جواز تأسيس مكلفند در صورت وجود شهرك يا ناحيه صنعتي نسبت به هدايت متقاضيان به مناطق يادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهاي مذكور ممانعت نمايند.

ماده 12

تصويب نامه هاي شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/ 12/ 1378، شماره 11359/ت23415هـ – مورخ 21/ 3/ 1380 و شماره 27965/ت32010هـ مورخ 8/ 5/ 1384 لغو و تصويب نامه هاي شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16/ 7/ 1381 با اعمال اصلاحات اين آيين نامه و شماره 4/ 1066 مورخ 28/ 3/ 1346 و اصلاحات بعدي آن و لايحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع 50 كيلومتري اصفهان – مصوب 1359 – شوراي انقلاب، همچنان به قوت خود باقي مي باشند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي

پيوست شماره 1
جدول شماره 1: منطقه بندي ايران جهت استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي بر اساس طرح كالبدي ملي و منطقه اي ايران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

رديف منطقه نام استانها
1 آذربايجان 1- اردبيل 2- آذربايجان غربي 3- آذربايجان شرقي
2 زاگرس 1- لرستان 2- كردستان 3- ايلام 4- همدان 5- كرمانشاه
3 خوزستان 1- كهگيلويه و بوير احمد 2- خوزستان
4 فارس فارس
5 البرز جنوبي 1- قزوين 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مركزي 7- زنجان
6 مركزي 1- اصفهان 2- يزد 3- چهارمحال و بختياري
7 جنوب شرقي 1- كرمان 2- سيستان و بلوچستان
8 ساحلي شمال 1- مازندران 2- گيلان 3- گلستان
9 ساحلي جنوب 1- هرمزگان 2- بوشهر
10 خراسان 1- خراسان رضوي 2- خراسان جنوبي 3- خراسان شمالي

پيوست شماره 2
جدول شماره 2: حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي

فاصله از مراكز مختلف به متر
رديف اماكن و مراكز رده 1 رده 2 رده 3 رده 4 رده 5 رده 6
1 سكونتگاهها مركز استان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( 500 1000 1500 2000 2500
2 مركز شهرستان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( 250 500 1000 1500 2000
3 شهر 200 500 1000 1500 2000
4 روستا 200 500 750 1000 1500
5 مراكز درماني و آموزشي 200 500 750 1000 1500
6 مراكز نظامي 50 200 500 750 1000 1500
7 پارك ملي – تالاب – درياچه – اثر طبيعي ملي 150 150 500 1000 1500 2000
8 پناهگاه حياط وحش – منطقه حفاظت شده 150 200 250 500 1000
9 رودخانه دايمي غير شرب * (مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1383 هئيت محترم وزيران) 150 250 500
10 رودخانه دايمي آب شرب 250 500 750
11 قنات و چاه و آب شرب 0 50 0 150 200 250

* به جزء رودخانه هاي حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت29101 هـ مورخ 18/12/1383 )

پيوست شماره 3
جدول شماره 3: جدول استقرار منطقه ها در شهركهاي صنعتي

صنايع همجواري
سلولزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده همجوار با صنايع برق ، نساجي،فلزي و كاني غير فلزي
فلزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده، همجوار با صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي، نفت و سلولزي
غذايي و دارويي در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع نساجي ، برق و سلولزي
برق و الكترونيك در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع سلولزي و صنايع نساجي
نساجي نزديك تصفيه خانه فاضلاب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع برق ، صنايع سلولزي و صنايع شيميايي
شيميايي، نفت در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي
كاني غير فلزي در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع فلزي ، صنايع سلولزي ، صنايع شيميايي و صنايع نساجي
چرم در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي و نفت

پيوست 4 : طبقه بندي و تعيين رده هاي واحدهاي صنعتي و توليدي گروه صنايع غذايي (1000)

رده 1 (الف)

رديف نام واحد
1101 تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشو
1102 بسته بندي خرما بدون شستشو
1103 واحد توليد آب نبات و پولكي و شكرپنير و غيره تا 300 تن در سال
1104 واحد توليد نبات (نبات ريزي)
1105 واحد توليد گز و سوهان تا 300 تن در سال
1106 واحد بسته بندي نمك و ادويه جات
1107 واحد بسته بندي چاي
1108 واحد بسته بندي قهوه
1109 واحد توليد نان صنعتي تا 300 تن در سال
1110 واحد بسته بندي عسل
1111 توليد بستني تا 300 تن در سال
1112 توليد شيريني و نان تا 300 تن در سال
1113 آسياب و توليد آرد گندم و جو تا 300 تن در سال
1114 واحد بسته بندي كره و ساير لبنيات
1115 توليد بيسكويت و شكلات تا 300 تن در سال
1116 واحد رشته بري تا 300 تن در سال
1117 واحد ماكاروني سازي تا 300 تن در سال
1118 واحد توليد آج موم (مخصوص كندوي عسل)
1119 واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات
1120 واحد توليد يخ
1121 واحد توليد نان بستني
1122 واحد بسته بندي گلاب
1123 واحد بسته بندي عرقيات گياهي
1124 واحد بسته بندي جو بدون عمليات و بوجاري و شستشو
1125 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري
1126 واحد توليد بهبود دهنده كيفيت آرد
1127 واحد توليد غذاي كودك از آرد غلات آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب
1128 واحد جمع آوري شير تا ظرفيت پنج تن در ‏روز در مراكز روستايي
1129 بسته بندي آب ميوه از كنسانتره بدون شستشو
1130 واحد توليد غذاي آماده تا 900 تن در سال
1131 واحد پخت آجيل
1132 واحد توليد پودر قارچ مشروط به عدم وجود عمليات شستشو در فرايند توليد
1133 واحد جمع آوري شير با ظرفيت 50 تن در روز در مراكز شهري
1134 واحد توليد پودر پوست پسته
1135 واحد بسته بندي عرقيات و داروهاي گياهي

رده 2 (ب)

رديف نام واحد
1201 واحد توليد قند حبه و كله به روش نم زدن و بدون روش پخت
1202 واحد توليد همبرگر
1203 واحد لپه سازي
1204 واحد تصفيه نمك و بسته بندي
1205 واحد توليد نمك يددار و يا مشابه آن
1206 كارخانه برنج پاك كني
1207 واحد توليد بيسكويت و شكلات بيش از 300 تن در سال
1208 واحد تهيه ، شستشو و بسته بندي خشكبار و خرما
1209 واحد توليد ماكاروني بيش از 300 تن در سال
1210 واحد توليد رشته بري بيش از 300 تن در سال
1211 واحد توليد عرقيات گياهي
1212 واحد توليد ترشيجات و رب سازي تا 300 تن در سال
1213 توليد گز و سوهان بيش از 300 تن در سال
1214 توليد آب نبات ، پولكي ، شكرپنير و غير و بيش از 300 تن در سال
1215 كارخانه چاي خشك كني
1216 توليد بستني و ژله بيش از 300 تن در سال
1217 توليد پودر ميوه و لواشك
1218 توليد آدامس
1219 پودر سير و پياز و سيب زميني
1220 توليد چيپس و كوران فلكس – پفك
1221 توليد شيريني و نان بيش از 300 تن در سال
1222 واحد توليد روغن خوراكي از كره
1223 واحد توليد شيره خرما و انگور
1224 واحد ت+وليد انواع سس
1225 واحد توليد پودر و پروتئين سويا
1226 واحد توليد حلوا شكري و حلوا ارده
1227 واحد توليد دودي كردن ماهي
1228 واحد بادام شيرين كن
1229 واحد پوست كن غلات و حبوبات
1230 واحد توليد آرد به روش نم زدن سريع
1231 واحد فرمولاسيون آنزيم هاي دباغي ، غذايي از مواد آماده
1232 واحد توليد شير و پنير و ماست نباتي از سويا
1233 واحد زيره پاك كني
1234 واحد بسته بندي جو با عمليات بوجاري و شستشو
1235 واحد بادام شيرين كن
1236 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بوجاري
1237 واحد بسته بندي و انجماد گوشت سفيد بدون كشتارگاه
1238 واحد پاستوريزاسيون و بسته بندي آب معدني
1239 واحد آماده سازي و بسته بندي پودر نوشابه هاي غير الكلي از مواد آماده
1240 واحد توليد شيرين گندمك
1241 واحد توليد بسته بندي و انجماد گوشت قرمز بدون كشتار
1242 واحد توليد عصاره كولا با طعم هاي مختلف و اسانس از مواد آماده
1243 واحد توليد خوراك دام از گندم و جو و ذرت
1244 توليد اسانس هاي خوراكي از عصاره هاي آماده
1245 واحد توليد پودر يونجه
1246 واحد توليد پودر كتلت و مواد مشابه
1247 واحد توليد اسانس ، تنطور ، آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميائي
1248 واحد توليد شربت آلات
1249 واحد توليد شيرين بلوط
1250 واحد توليد آبميوه و ابغوره تا 1000 تن در سال
1251 واحد توليد غذاي آماده با ظرفيت بيش از 900 تن در سال
1252 واحد توليد اسپري زعفران
1253 واحد توليد پودينگ
1254 واحد بسته بندي آرد
1255 واحد بسته بندي روغن هاي گياهي ، خوراكي ، وازلين ، پارافين
1256 واحد توليد پودر گوجه فرنگي تا ظرفيت 3000
1257 واحد بسته بندي كله گاوي ، گوسفندي ، سيرابي و شيردان
1258 واحد توليد رنگ خوراكي
1259 واحد توليد زيتون پرورده
1260 واحد نانوايي صنعتي با ظرفيت 300 تن تا 3000 تن در سال
1261 واحد توليد سيگارت فيلتردار
1262 توليد نوشابه طبيعي از اسانس گياهي
1263 واحد جداسازي باقلا از پوست
1264 واحد توليد پودر سوخاري
1265 واحد بسته بندي ذرت علوفه اي
1266 واحد عمل آوري و بسته بندي قارچ خوراكي
1267 جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنج تن در روز در مراكز روستايي و بيش از پنجاه تن در روز در مراكز شهري
1268 واحد توليد و بسته بندي مكمل غذايي انسان تا ظرفيت 900 تن در سال

رده 3 (ج):

رديف نام واحد
1301 واحد توليد آب ميوه و كنسانتره
1302 واحد نانوايي صنعتي بيش از 3000 تن در سال
1303 واحد توليد دوغ بدون گاز
1304 واحد توليد كمپوت و كنسرو ميوه سبزيجات و انواع مربا
1305 واحد توليد پكتين از پوست مركبات
1306 واحد توليد نشاسته ، گلوكز، مالتوز، لاكتوز، لولز و سوربيتول
1307 واحد نمك كوبي (آسياب نمك)
1308 واحد صنعتي توليد سركه
1309 توليد فرآورده هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار (سوسيس و كالباس)
1310 واحد ذرت خشك كني همراه با تاسيسات انبار و سيلو
1311 واحد خشك كردن غلات
1312 واحد توليد ليزين (اسيدهاي آمينه) تا ظرفيت 6000 تن در سال
1313 واحد توليد پودر پنير
1314 واحد تغليظ آب پنير
1315 واحد توليد لبنيات و شير پاستوريزه تا ظرفيت 6000 تن در سال
1316 واحد توليد و عمل آوري فرآورده هاي دريايي
1317 واحد توليد قند مايع تا ظرفيت 6000 تن در سال
1318 واحد توليد آبميوه و آبغوره
1319 واحد توليد و بسته بندي و انجماد بال و پاي مرغ و آلايش آن
1320 واحد توليد قند حبه و كله با روش پخت
1321 واحد توليد پودر هويج
1322 واحد توليد توتون و تنباكو (ميوه اي و سيگاري)
1323 واحد توليد مشتقات نشاسته (دكسترين سفيد ،سفيد ، نشاسته ، ژلونيه)
1325 واحد توليد كافئين از ضايعات چاي
1326 واحد توليد عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئين
1327 واحد ترمينال ضبط پسته شامل پوست كندن ، شستشو، جداكردن و خشك كردن
1329 واحد توليد سركه از ضايعات خرما
1330 واحد توليد مكمل هاي غذايي – رژيمي بر پايه پروتئين و كربوهيدرات – بسته بندي كراتين منو هيدرات وال – گلوتامين و شكوبار
1331 توليد انواع مكمل غذايي انسان (غذايي و تقويتي) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندي شير خشك و غذاي مخصوص بيماران
1332 واحد توليد گلخانه اي جلبك كلرلاولگاريس
1333 واحد توليد مكمل هاي غذايي رژيمي بيش از 900 تن در سال

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا