اقتصادیکسب و کار ایرانی

نحوه تقسیم ارث پدر چگونه است؟

قانون تقسیم ارث پدر به این صورت بوده که اگر فقط پدر و مادر وی زنده باشند، سهم مادر، یک سوم از ترکه و سهم پدر، دو سوم از ترکه می باشد. چنانچه فرزندان نیز در قید حیات باشند، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم ماترک بوده و  بقیه ترکه میان فرندان دختر و پسر، مطابق قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان تقسیم می شود.  برای حل اختلافات ارث و تقسیم آن می توانید به بهترین وکیل ارث در تبریز مراجعه کنید.

یکی از شایع ترین اختلافات و دعاوی در دادگاه ها مربوط به اختلاف وراث در مورد تقسیم ارث و میزان سهم الارث هر یک از وراث است. بهترین راه حل برای تقسیم ارث، توافق میان وراث بوده که در غیر این صورت، تقسیم توسط مراجع قضایی صورت می گیرد. برای پیدا کردن بهترین وکیل تبریز کلیک کنید.

طبق تحقیقات master vakil هنگامی که پدر خانواده فوت می کند، در رابطه با فوت پدر، اولین سوالی که برای وراث مطرح می شود آن است که  قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان دختر و پسر به چه صورت می باشد؟ از آنجا که اطلاعات حقوقی افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به ارث کافی نبوده، این مساله که سهم ارث وراث از ماترک پدر به چه میزان می باشد، اغلب موجب اختلاف میان آنها و طولانی شدن روند تقسیم ارث می گردد.

به همین دلیل، در این مقاله به توضیح قانون تقسیم ارث پدر پرداخته و در بخش دوم، قانون تقسیم ارث پدر در مصادیق مختلف آن از جمله مثال سهم دختر و پسر در رابطه با ارث پدر توضیح داده ایم.

قانون تقسیم ارث پدر

در رابطه با فوت پدر، اولین سوالی که برای وراث مطرح می شود آن است که قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان دختر و پسر به چه صورت می باشد؟ و اینکه ؟ قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است تا در مورد توضیح مقدماتی داده شود تا مشخص گردد که به طور کلی، وراث پدر بعد از فوت وی چه کسانی می باشند؟

مطابق ماده 862 قانون مدنی، افرادی که به عنوان خویشاوندان نسبی از یک شخص ارث می برند ، به شرح زیر می باشند:

۱طبقه اول: پدر ، مادر فرد فوت شده و اولاد و اولاد اولاد(نوه) وی

۲طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر متوفی و اولاد آنها

۳طبقه سوم: اعمام (عموها) و عمات (عمه ها) و اخوال (دایی ها) و خالات (خاله ها)ی متوفی و اولاد آنها

شرط مهم و اولیه ارث بردن وارث یا وارثان یک طبقه، آن است که هیچ وارثی از طبقه قبل وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، در صورت وجود فرزند برای متوفی و نبود  در این فرزند، نوبت به خواهرها و برادر های متوفی برای ارث بردن نخواهد رسید.

با توجه به توضیحات فوق، قانون تقسیم ارث پدر و نحوه تعیین وراث وی به صورت زیر می باشد:

۱تقسیم ارث پدر، در مرحله اول میان فرزندان وی که شامل نیز می شود و پدر و مادر پدر یعنی پدربزرگ و مادربزرگ خانواده، انجام می گیرد.

۲چنانچه پدری که فوت شده، دارای فرزند و پدر و مادر نباشد، طبق قانون تقسیم ارث پدر، نوبت به  برادر ها و خواهر های پدر فوت شده و اجداد پدر رسیده که ترکه وی را طبق قانون ارث میان خود تقسیم می کنند.

در فرضی که صرفا یک قرابت و خویشاوندی سببی، میان عروس و پدر شوهر، وجود داشته، مساله ، منتفی می باشد. اما، در حالتی که علاوه بر قرابت سببی، یک خویشاوندی نسبی، میان عروس و پدر همسر وی وجود داشته باشد، عروس با توجه به طبقه و درجه خود، از ماترک پدر همسر، بهره مند می گردد.

۳در نهایت اگر پدر فوت شده، فاقد خواهر و برادر و اجداد بود، طبق قانون تقسیم ارث پدر، اعمام (عموها) و عمات (عمه ها) و اخوال (دایی ها) و خالات (خاله ها)ی پدر و اولاد آنها را به ارث خواهند برد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد آن است که در تمام طبقات ارثی فوق، اگر پدر فوت شده دارای همسر باشد، ، مطابق قانون تقسیم ارث پدر، ابتدا سهم ارث همسر وی داده شده و همچنین، هیچ یک از وراث سه طبقه مانع ارث بردن همسر پدر نمی شوند.

 

قانون تقسیم ارث پدر در مصادیق مختلف

همانند ، تقسیم ارث پدر در مصادیق مختلف و قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان، بستگی کامل به وراثی دراد که در زمان فوت پدر در قید حیات می باشند. به همین دلیل در این بخش، به بررسی قانون تقسیم ارث پدر در مصادیق مختلف با در نظر گرفتن وراث به جا مانده از وی می پردازیم:

۱قانون تقسیم ارث پدر در صورت وجود پدر و مادر وی

اگر پدر فوت شده دارای فرزندی نباشد (البته منظور از فرزند، فرزند مشروع بوده زیرا  در حقوق کشور ما ارث نمی برد) و تنها پدر و مادر پدر(یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ) زنده باشند، به موجب ماده 906 قانون مدنی، قانون تقسیم ارث پدر به شرح زیر می باشد:

اگر تنها یک نفر از پدر یا مادر پدر فوت شده (یعنی تنها پدر بزرگ یا مادر بزرگ خانواده) در قید حیات باشد، تمام ماترک را به ارث می برد.

اگر هر دو پدر یا مادر پدرفوت شده (یعنی هم پدر بزرگ و هم مادر بزرگ خانواده) در قید حیات باشند، سهم مادربزرگ، یک سوم بوده و هر آنچه از ماترک باقی بماند، پدر فوت شده یعنی پدربزرگ می باشد.

۲قانون تقسیم ارث پدر در صورت وجود فرزندان وی

در حالتی که پدر و مادر پدر فوت شده (یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ) در قید حیات نبوده، اما پدر فوت شده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، مطابق ماده 907 قانون مدنی، قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان و مثال سهم دختر و پسر​​ به شرح زیر می باشد:

پدرفوت شده ، صرفا یک فرزند دارد. در این حالت، این فرزند اعم از اینکه دختر باشد یا پسر، تمام اموال پدر فوت شده خود را به ارث می برد.

پدر فوت شده، چند فرزند داشته که  همه دختر یا پسر هستد. در این فرض، تمام فرزندان به صورت مساوی ارث می برند.

پدرفوت شده دارای چند فرزند بوده که برخی، دختر بوده و برخی دیگر پسر می باشند. در این صورت، سهم فرزندان پسر، دو برابر سهم فرزندان دختر می باشد.

۳قانون تقسیم ارث پدر در صورت وجود فرزندان و پدر و مادر وی

چنانچه پدر فوت شده ، هم دارای پدر و مادر بوده و هم دارای فرزند،، قانون تقسیم ارث پدر به صورت زیر می باشد:

وارث پدر فوت شده، عبارتند از پدر و مادر و یک فرزند دختر : در این صورت، به موجب ماده 908 قانون مدنی،   و سهم ارث پدر از وی، یک سدس( یک ششم )بوده و یک دوم ، سهم دختر بوده و باقی مانده، به نسبت سهام میان پدر و مادر و دختر تقسیم می شود.

وارث پدر فوت شده، عبارتند از پدر و مادر و چند دختر: این صورت، به موجب ماده 909 قانون مدنی، سهم هر یک از پدر و مادر، یک سدس( یک ششم )  بوده و دو سوم ماترک،    می باشد که به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

وارث پدرفوت شده، عبارتند از پدر و مادر و دختران و پسران وی: در این صورت، طبق ماده 907 قانون مدنی، سهم هر یک از پدر و مادر، یک سدس( یک ششم ) بوده و بقیه ماترک، به فرزندان وی می رسد. با این توضیح که مثال سهم دختر و پسر به این صورت بوده که سهم فرزند پسر دو برابر سهم فرزند دختر می باشد.

۴قانون تقسیم ارث پدر در حالت وجود همسر پدر (مادر خانواده)

چنانچه پدر فوت شده و در لحظه فوت او،  همسر پدر (مادر خانواده) زنده باشد، قانون تقسیم ارث پدر، طبق ماده 913 قانون خواهد بود. یعنی اگر پدر فوت شده، دارای فرزند یا فرزندانی باشد، سهم همسر وی یک چهارم ماترک می باشد؛ اما اگر پدر فوت شده، فاقد فرزند باشد،  سهم همسر وی یک دوم ماترک خواهد بود. در هر دوحالت، هر آنچه از ترکه باقی بم> > نحوه تقسیم ارث پدر بین فرزندان و مادر

براساس ازجمله احکام موضوع ارث، هریک از وراث که در زمان فوت متوفی – مورث – زنده‌باشند می‌توانند از وی ارث ببرند. البته ارث‌بردن از مورث دارای شرایط و مراتبی است که در ادامه مقاله به آنها خواهیم‌پرداخت. به یاد داشته‌باشید چنانچه درباره موضوع این مقاله یا سایر موضوعات، سوالی برای شما ایجادشد، می‌توانید در قسمت دیدگاههای همین صفحه آن را بیان‌کنید و در اسرع وقت توسط وکلای پایه‌یک دادگستری، پاسخ خود را دریافت نمایید.

تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر

براساس ماده862 از قانون مدنی “اشخاصی که به‌موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.”

همچنین براساس ماده864 قانون مدنی “ازجمله اشخاصی که به‌موجب سبب ارث می‌برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.” مطابق با ماده862 ارث دارای سه طبقه است که وراث متوفی در این سه طبقه قرارمیگیرند.

فرض‌کنید شخص الف فوت‌کرده و دارای پدر، همسر، دو فرزند، 3 برادر، پدربزرگ پدری، خاله و عمو می‌باشد. در اینجا هرکدام از این افراد در طبقات سه گانه مذکور در ماده قرار‌می‌گیرند اما نحوه محاسبه ارث این افراد چگونه است؟

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا