عمومی

تیم اقتصادی دولت؛ از حل مشکل گرانی تا اصلاح ساختار نهادهای خودانتظام!

با این فرض بفرمایید فرد متقاضی پروانه پزشکی از چه ارگانی باید برای دریافت مجوز اقدام کند، قرار است هیات مقررات زدایی مرجع صدور مجوز پزشکی، حقوقی، مهندسی و … باشد!

ما شیرازی ها ضرب المثلی داریم که: (یک لا نرسید، نرسید، پس کافی بود رسید)) معنا و مصداق این قول در مورد ادعای کسانی است که از انجام وظایف محوله عاجزند. و برای توجیه ناتوانی خود ادعا می کنند که توانایی آنها در انجام یک کار دشوارتر است.

چندی پیش رهبران اقتصادی دولت مدعی علم اقتصاد بودند!! کسانی که پیامدها و انعکاس برنامه های اقتصادی آنها در کنترل بازار و ثبات قیمت ها را می توان به وضوح درک کرد و در ادامه همان برنامه های اقتصادی که نتیجه آن بیان نمی شود در گروهی به نام مقررات زدایی به بهانه های مختلف از جمله با تسهیل صدور پروانه کسب و کار همگام با اشتغال زایی، موفق به ایجاد طرح و ایده ای منحصر به فرد تحت عنوان شدند. طرح تسهیل کسب و کار با تبلیغات خبری و حمایت رسانه های همسو در مجلس علی رغم ابهامات و مخالفت های فراوان.

هنوز چند ماهی از ابلاغ قانون فوق الذکر نمی گذرد که آقایان علیرغم بروز خطاها و ابهاماتی در اجرای آن، به همین بهانه ها و ادعای خودتنظیمی، طرح و ایده جدیدی ارائه کرده اند. نهادها و ارگان هایی مانند خدمات مهندسی، خدمات پزشکی، کانون وکلا و غیره. صلاحیت صدور پروانه اشتغال را ندارند، لازم است اختیار صدور پروانه فعالیت از این گونه مؤسسات سلب شود و در توجیه طرح مذکور مدعی شوند که چون مدیران مؤسسات مذکور افراد تازه وارد به این سازمان را می دانند. به عنوان رقبای خود مانع از جذب جوانان و افراد جدید در این سازمان می شوند!! بهانه های ایجاد اشتغال برای جوانان و مقابله با انحصار این موسسات برای تصویب طرح تسهیل کسب و کار تصویب شد.

دوست دارم طراحان چنین سوالی به این سوال پاسخ دهند که چگونه ممکن است مدیران چنین موسسه ای از صدور مجوز استخدام به نام فردی که تشریفات قانونی را طی کرده است جلوگیری کنند؟ با مستند همان قانونی که از تمام ظرفیت دولت و مجلس برای توجیه ضرورت خود استفاده کرد، همه نیروهای همفکر شما را در معرض خطر قرار داد، گشتان مدیون هیچ انتقاد و استدلال منطقی نبود، تشریفات صدور مجوزهای استخدامی و نهادهای خود انتظام را مشخص کرد. همانطور که شما میگویید. شما ملزم به صدور مجوز بوده اند، پس چگونه می خواهید صلاحیتی را که قانون برای این موسسات تعریف کرده است لغو کنید؟ در صورتی که سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی از طرف افراد پذیرفته شده قدرت صدور مجوز فعالیت در حرفه پزشکی یا مهندسی را نداشته باشد، کدام ارگان صلاحیت صدور چنین مجوزی را دارد؟ مگر اینکه از متقاضی انتظار می رود که به صورت حرفه ای به عنوان مهندس، وکیل یا پزشک کار کند. چنین نهادی را فاقد چنین اختیاری می داند، پس تکلیف مقرر در آن قانون به چه منظور است؟ عنوان بالا و پایین مجوز استخدام متقاضی چیست؟ کدام ارگان صلاحیت نظارت بر اعمال و رفتار حرفه ای چنین شخصی در آینده را دارد تا مجوز و مجوز استخدام را صادر کند. عملیاتی، مرجع صالح برای تعیین وظایف و تعهدات حرفه ای این افراد کجاست؟

ای کاش برای یک بار هم که شده جرأت داشته باشید در فضایی منصفانه و برابر با حضور کارشناسان مربوطه به این سوالات رو در رو پاسخ دهید تا آثار و عواقب این گونه ایده ها قبل از تایید شناسایی و به آن رسیدگی شود نه مانند برنامه های اقتصادی دولت که قرار بود چند قلم کالای اساسی را گران کند و امروز آنچه در کف بازار به چشم می خورد کیلومترها با وعده هایی که داده شده فاصله دارد، شاهد هستیم. کم شدن سفره ملت و افزایش درد معیشت مردم و از قضا چاره. چیزی جز تحمل درد و رنج تحمیلی برای ما باقی نمانده است.

* وکیل – شیراز

دکمه بازگشت به بالا