اجتماعی

تثبیت ۱۳ باغ در شهر تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء باغ بودن ۱۳ پلاک ثبتی را مورد توافق قرار دادند و به این ترتیب ۱۳ پلاک ثبتی در تهران به عنوان باغ تصویب شد.

به گزارش یومیر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست‌وچهل‌وششمین جلسه علنی این شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا عباسی – رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران – به پلاک ثبتی ۴.۳۳۴۴ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی در منطقه ۲۱ واقع شده و با توجه به این‌که کاربری فضای سبز و پارک دارد کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

وی به پلاک ثبتی ۱۸۱۷.۳ اشاره کرد و گفت: این زمین به مساحت ۹۶۰ مترمربع در منطقه یک واقع شده و با توجه به این‌که پوشش درختان آن بیش از ۵۵ درصد مساحت ملک است کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به پلاک ثبتی‌های ۴.۱۴۶۸ و ۴.۱۴۶۷ اظهار کرد: این دو پلاک ثبتی مجموعا ۲۲۳۳ مترمربع مساحت دارند که در منطقه یک واقع شده‌اند که یکی از آنها به تشخیص کمیسیون شهرسازی شورا باغ و دیگری غیرباغ اعلام شده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن یکی از این پلاک‌ ثبتی‌ها و غیر باغ بودن یکی دیگر از پلاک ثبتی‌ها موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۳۵.۲۸۱ نیز اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۲۵۸ مترمربع با توجه به نداشتن حق نصاب درختان لازم از سوی کمیسیون شهرسازی غیرباغ تشخیص داده شده است که در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر غیر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پلاک ثبتی ۱۲۱.۶۸۷ گفت: این زمین به مساحت ۶۰۰ مترمربع در منطقه سه واقع شده و با توجه به این‌که غلبه پوشش درختان در این ملک مشخص شده است و درختان ارزشمند در آن قرار دارد کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی همچنین در ادامه به پلاک ثبتی ۳۸۹۳.۱۰۹ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی در منطقه پنج واقع شده و با توجه به این‌که پوشش درختان درون ملک بیش از ۵۵ درصد ملک است کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

وی در ادامه با اشاره به پلاک ثبتی ۳۳۹۴.۲۴۵ افزود: این زمین به مساحت ۵۵۹ مترمربع است که حدنصاب درختان لازم را ندارد و اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی برای بررسی‌های بیشتر این پلاک ثبتی را به کمیسیون شهرسازی شورا ارجاع دادند.

عباسی همچنین به پلاک ثبتی ۳۷.۲۹۱۵.۶ اشاره کرد و یادآور شد: این پلاک ثبتی به مساحت ۷۰۰ مترمربع در منطقه سه واقع شده و با توجه به این‌که پوشش درختان آن بیش از ۵۵ درصد ملک است کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء رأی به باغ بودن این زمین دادند.

عباسی همچنین به پلاک ثبتی ۸۰.۷۰۹۷ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۸۸۵ مترمربع در منطقه یک واقع شده که حدنصاب درختان لازم آن ۱۴ اصله است که در حال حاضر حدنصاب لازم را داراست. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است و اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پلاک ثبتی ۱۴۲۵.۶۷۹.۱۳ اظهار کرد: این پلاک ثبتی به مساحت ۸۷۹ مترمربع در منطقه یک واقع شده که با بررسی جمیع موضوعات یک رأی باغ، یک رأی غیرباغ در کمیسیون کسب کرده و آقای شربیانی نیز نظری ندارند، لذا نظر آقای چمران را به رأی اعضای شورا می‌گذاریم.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا با نظر چمران مبنی بر باغ نبودن این زمین موافقت کردند.

عباسی همچنین به پلاک ثبتی ۲۵.۵۴۵۹.۳۷ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۵۴۴ مترمربع در منطقه پنج واقع شده که حدنصاب درختان لازم را دارد. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

وی با اشاره به پلاک ثبتی ۱۴۲۵.۶۷۵ ادامه داد: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۰۶۱ مترمربع در منطقه یک واقع شده و حدنصاب درختان لازم را دارد. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است و اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۷۰.۴۷۲۷۹.۳ نیز اشاره کرد و گفت: این پلاک ثبتی به مساحت ۹۱۵ مترمربع در منطقه پنج واقع شده و حدنصاب درختان لازم را دارد. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

وی همچنین به پلاک ثبتی ۱۸۶۳.۴۱۳۹ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه سه واقع شده که حدنصاب درختان لازم را دارد. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی‌های ۶۷.۲۴۳۳.۱ و ۶۷.۱۷۷۰۶.۲ نیز اشاره کرد و ادامه داد: این دو پلاک ثبتی در مجموع به مساحت ۲۰۳۰ مترمربع در منطقه یک واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورا رأی به غیرباغ بودن این پلاک ثبتی‌ها داده است و اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم برای بررسی بیشتر آن را به کمسیون شهرسازی شورا ارجاع دادند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین به پلاک ثبتی ۸۱.۳۰ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی به مساحت ۷۸۳ مترمربع در شهرک گلستان واقع شده که کاربری باغ و فضای سبز دارد که بر همین اساس نیز کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند. 

عباسی در پایان بررسی‌پلاک‌های ثبتی به پلاک ثبتی ۱۳۲۲.۱۲۵۵۲ اشاره و اظهار کرد: این پلاک ثبتی به مساحت ۱۳۹۴ مترمربع در شهران واقع شده که حدنصاب درختان لازم را دارد و بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا