عمومی

آیا صرف تبلیغ علیه نظام جرم است؟

جرم تبلیغ علیه نظام و ارکان شکل گیری این جرم یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که از تحلیل منطقی این قاعده تا شناسایی مفهوم پنهان در جرم انگاری این رفتار قابل بررسی و تحلیل است. برای شناسایی و تحلیل یک گزاره و به دست آوردن یک تعریف جامع از منطق دانان پیروی کنید و لازم است اجزای یک ترکیب خیالی یا تصدیقی را شناسایی کنید. بر اساس این قاعده باید کلمه تبلیغات را به عنوان اساسی ترین رکن این جمله شناسایی کرد.

چیزی که همیشه از کلمه تبلیغات به ذهن متبادر می شود، تعریف، تمجید و تعرفه مثبت یک پدیده برای افزایش تقاضا و جذب متقاضی یا تقاضای موضوع مذکور از جامعه هدف است، حتی به تعبیری که به ذهن می رسد. از تبلیغات منفی پرهیز و دوری از آنچه موضوع تبلیغات است دیده نمی شود. بنابراین، اصطلاح غالب تبلیغاتی که در لغت نامه های مرجع آمده است عبارت است از: آگاه ساختن دیگران از فواید چیزی، کسی یا نظری: اقلام تبلیغاتی، تبلیغات انتخاباتی، تبلیغات حزبی، انتشار اخبار مبالغه آمیز در مفهوم مازاد تعرفه از همین ریشه گرفته شده است
با این تعریف، تصور تبلیغ علیه یک نهاد یا چیزی چندان با منطق سازگار نیست، جدا از این ایراد منطقی در نحوه تنظیم ماده 500 قانون مجازات اسلامی، تنها فرض این است که مرتکب جرم اتخاذ آگاهانه رفتاری که با تعریف تبلیغات مطابقت داشته باشد، مرتکب رفتار جنایتکارانه علیه نظام (رژیم) می شود. سیاسی زمانی است که فردی با اعمال و رفتار خود به نفع گروه ها و سازمان ها علیه نظام تبلیغ می کند، در چنین سناریویی امکان ارتکاب چنین جرمی می تواند مصادیق متعدد و متفاوتی داشته باشد.اما اگر رفتار و گفتار یک شهروند در تعریف باشد. با انتقاد منصفانه و مسئولانه، نمی توان چنین رفتاری را در مورد ارتکاب جرم اعمال کرد زیرا انتقاد از حکومت و رژیم سیاسی یکی از حقوق اساسی سیاسی هر شهروند استدر تأیید چنین تفسیری می توان به نمونه ای قابل توجه از قانون مطبوعات اشاره کرد

ماده 3مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات، توضیحات افراد و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر کنند. نظر – نقد سازنده مشروط به داشتن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب است..

نقد سازنده مشروط به داشتن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب است که با تبلیغ علیه نظام تفاوت اساسی دارد و حتی در موارد شبهه در نقد سازنده و تبلیغ علیه نظام بر اساس اصل 37 قانون اساسی. اصل بر این است که بی گناهی مرتکب باید شناخته شود

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانموضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. در خصوص فعالیت های تبلیغاتی، شایان توجه است که چه دسته ای از اقدامات به عنوان رفتار مجرمانه تعریف می شود. آیا تبلیغ علیه نظام به قصد براندازی کل نظام جمهوری اسلامی ایران ملاک رفتار مجرمانه است یا برای تحقق جرم نیازی به چنین نتیجه و قصد مجرمانه ای نیست؟ اگر در شناسایی این رفتار مجرمانه فقط ماده مذکور موضوع بحث باشد باید گفت که این جرم جزء جرایم مطلق است لذا برای تحقق جرم نیازی به نتیجه داشتن قصد نیست. با تضعیف نظام، صرفاً فعالیت تبلیغی علیه نظام به عنوان مصداق رفتار مجرمانه است، چنین تعبیری پاشنه آشیل و چالش اساسی در تلقی برخی رفتارها به منزله تبلیغ علیه نظام است و این گونه تعبیر، مخالف نظام است. اصول و قواعدی که در حقوق جزا باید رعایت شود، زیرا در تفسیر حقوق جزا، اصل بر تفسیر مضیق و به نفع متهم است، بنابراین صرفاً یک فعالیت است تبلیغات را نمی توان رفتار مجرمانه تلقی کرد، دکترین های حقوقی نیز تاکید کنید که قصد سرنگونی رژیم برای تحقق این جنایت ضروری است.

علاوه بر لزوم توجه به اصول مذکور در تفسیر ماده 500 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این عنوان مجرمانه ذیل فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور تصریح شده است، وجود چنین مواردی وجود دارد. قصد با عمل مجرمانه و قصد مرتکب ضمنی است.

بنابراین آنچه قضات در مقام تمایز بالاتر از دادگاه و در زمان اجرای اقدامات مجرم باید رعایت کنند، رعایت این شرط و رعایت اصول تفسیر حقوق جزا بر اساس اصول قانون اساسی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق و آزادی های فردی ملت و نیز حقوق اجتماعی و اساسی افراد از جمله. طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر اینکه این مطالب، علاوه بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. همچنین اجازه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح به شرط عدم تداخل با مبانی اسلام می دهد. از مجموع نکات ذکر شده این نتیجه بدیهی به دست می آید که در تحقق جرم تبلیغ علیه نظام; وجود قصد براندازی یکی از عوامل و عناصر مهم در شکل‌گیری رفتار مجرمانه است و لازم است با انتساب اتهام، چنین قصدی در مورد متهم احراز شود.

وکیل-شیراز

دکمه بازگشت به بالا